Бланк довідка про зміни до плану асигнувань додаток14

бланк довідка про зміни до плану асигнувань додаток14
Розпорядники бюджетних коштів мають право проводити діяльність виключно в межах асигнувань, затверджених кошторисами, планами асигнувань і планами використання бюджетних коштів за наявності витягу органу казначейства, який підтверджує відповідність цих документів даним казначейського обліку. Розпорядники приводять свої видатки у відповідність з бюджетними асигнуваннями та іншими показниками, що доведені лімітними довідками. Додаткові статті та показники у форми фінансової звітності вводити забороняється. Тільки за наявності затверджених кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду та планів використання бюджетних коштів установам можуть виділятися бюджетні кошти. Оформляються зміни довідками про зміни до зазначених документів, які затверджуються керівником вищої установи та надсилаються відповідним установам нижчого рівня за формами, встановленими Міністерством фінансів. Заповнення окремих граф звітів форми N 7д, N 7м здійснюється у такому порядку: у рядку 010 «Доходи» відображається загальна сума дебіторської та загальна сума кредиторської заборгованості на звітну дату, що виникла при наданні послуг.


Лімітна довідка — це документ, який містить затверджені бюджетні призначення (встановлені бюджетні асигнування) та їх помісячний розподіл, а також інші показники, передбачені чинним законодавством. Сума рядка утворюється з таких рядків:421 «Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги». Призначений для відображення кредиторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів за отримані товари, роботи і послуги перед постачальниками та підрядниками. Рядок 340 «Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах». Відображається сума вкладення у фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах, термін експлуатації яких не перевищує одного року. Плани використання бюджетних коштів одержувачів затверджується їхніми керівниками за погодженням з розпорядниками, через яких вони отримують бюджетні призначення. Бюджетна установа упродовж наступного робочого дня після затвердження довідки подає її до відповідного органу казначейства, який звіряє її з даними бухгалтерського обліку відображених розписів та бере на облік зазначені вище документи. Актив Розділ I. Необоротні активи У розділі I «Необоротні активи» відображається вартість матеріальних і нематеріальних активів бюджетної установи, отриманих і призначених для використання установою.

Розпорядники нижчого рівня уточнюють проекти кошторисів, складають проекти планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету та подають їх головним розпорядникам. Рядок 220 «Інші кошти». Відображає суму коштів, що перебуває в акредитивах, чекових книжках, смарт-картках, оплачених талонах на бензин, мазут, харчування тощо, оплачених путівках у будинки відпочинку, санаторії, на турбази, повідомленнях на поштові перекази та в інших грошових документах. Одночасно з довідками про внесення змін до зазначених документів розпорядники подають інформацію щодо коригування обсягів взятих зобов’язань. Розділ III. Доходи Розділ III «Доходи» призначений для відображення всіх надходжень бюджетної установи, які вона отримує на виконання кошторису.

Похожие записи: